Przejdź do głównej części

Bazy Instytucji

Dostępne instytucje

Oferujemy zestaw kompletnych informacji o wybranych instytucjach Rzeczypospolitej Polskiej – wymienionych poniżej. Bazy zawierają dane teleadresowe, które są ustandaryzowane.

 • Urzędy administracyjne: Urzędy Miast, Urzędy Gmin, Starostwa Powiatowe; Urzędy Wojewódzkie, Urzędy Marszałkowskie
 • Urzędy Skarbowe;
 • Urzędy Celne;
 • Sądy apelacyjne, okręgowe, rejonowe oraz wydziały sądów: cywilne, gospodarcze, prowadzące księgi wieczyste, egzekucyjne, karne, rodzinne;
 • Prokuratury;
 • Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
 • Urzędy Stanu Cywilnego;
 • Zakłady Ubezpieczeń Społecznych;
 • Kancelarie Komorników Sądowych;
 • Policja;
 • Państwowa Straż Pożarna;
 • Straż Miejska i Straż Gminna;
 • Urzędy Pracy;
 • Izby Administracji Skarbowej.

Udostępnianie bazy

Bazy udostępniamy w formacie plików tekstowych, z tabulacjami jako rozdzielnikiem kolumn i nagłówkami kolumn. Dołączamy również dokumentację zawierającą informacje o zawartości kolumn, ich długością i formatem. Na życzenie udostępniamy bazę w innym formacie, z użyciem innego kodowania lub odpowiednim formatowaniem.

Urzędy Skarbowe

Baza Urzędów Skarbowych zawiera przypisane do każdego Urzędu Skarbowego następujące informacje: miasto; kod pocztowy; ulica; telefon; fax; województwo; numer konta bankowego. Baza umożliwia m.in.: znalezienie urzędu dla dowolnego adresu w Polsce, wyszukiwanie urzędu po kodach pocztowych, wyszukiwanie urzędu po nazwach miejscowości lub ulic.

Dostęp do bazy jest możliwy jako:

Sądy powszechne

Baza zawiera informacje o sądach oraz ich wydziałach oraz  informacje dotyczące: adresów, numerów telefonów, czy właściwości terytorialnych. Poza danymi teleadresowymi wszystkie sądy rejonowe posiadają przypisaną informację o numerach kont do opłaty skarbowej. Baza tworzona jest na podstawie informacji udostępnianych przez właściwe sądy oraz na podstawie Rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości. Baza umożliwia przypisanie do każdego adresu w Polsce właściwego sądu i wydziału po kodzie pocztowym lub miejscu zamieszkania petenta.

Baza jest dostępna w formie:

Prokuratura

Baza zawiera dane teleadresowe: prokuratur regionalnych, okręgowych oraz rejonowych. Umożliwia przypisanie do każdego adresu w Polsce właściwej prokuratury po kodzie pocztowym lub miejscu zamieszkania. Słownik uwzględnia podział na właściwości terytorialne we wszystkich miastach, w których działa więcej niż jedna prokuratura. W takich przypadkach prokuratury przypisane są do ulic lub zakresów numeracji budynków na danej ulicy. Baza tworzona jest na podstawie informacji udostępnianych przez prokuratury oraz na podstawie Rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości o utworzeniu prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustaleniu ich siedzib i obszarów właściwości. Słownik może być wykorzystany m.in. do automatycznej korespondencji po kodzie pocztowym petenta.

Baza jest dostępna w formie:

KRUS

Baza zawiera dane teleadresowe Kas Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w szczególności ich oddziałów regionalnych oraz placówek terenowych. Umożliwia przypisanie do każdego adresu w Polsce właściwego KRUSu na podstawie kodu pocztowego lub miejsca zamieszkania. Tworzona jest na podstawie informacji udostępnianych przez centralę KRUS. Baza może być wykorzystana m.in. do automatycznej korespondencji po kodzie pocztowym petenta.

Baza jest dostępna w formie:

ZUS

Baza Zakładów Ubezpieczenia Społecznego zawiera: adresy, numery telefonów oraz właściwości terytorialne wszystkich Zakładów Ubezpieczeń Społecznych, łącznie z inspektoratami oraz biurami terenowymi. Słownik umożliwia m.in.: znalezienie ZUSu dla dowolnego adresu w Polsce, wyszukiwanie ZUSów po kodach pocztowych, wyszukiwanie ZUSów po nazwach miejscowości lub ulic. Baza Zakładów Ubezpieczeń Społecznych jest tworzona na podstawie informacji udostępnianych przez ZUS oraz na podstawie ustaw regulujących ich pracę. Umożliwia przypisanie do dowolnego adresu w Polsce wszystkich instytucji ZUS.

Baza jest dostępna w formie:

Komornicy

Baza komorników zawiera dane teleadresowe wszystkich kancelarii komorniczych działających w Polsce, wraz z przypisaniem kancelarii do właściwego sądu rejonowego, przy którym kancelaria jest prowadzona. Dane pozyskiwane są bezpośrednio od kancelarii komorniczych- dzięki czemu oferujemy najbardziej aktualną bazę w Polsce. Baza jest dostępna w formie kompletnego pliku SQL, XLS, TXT.

Baza jest dostępna w formie:

 • kompletny plik SQL, XL, TXT (postać bazy danych),
 • dostęp poprzez WebAPI 

Policja

Baza zawiera dane teleadresowe wszystkich jednostek Policji w Polsce. Zbiór zawiera ponad 1400 ustandaryzowanych adresów, wszystkie jednostki zawierają informację o właściwej podległości służbowej. W bazie wyróżniliśmy 21 różnych rodzajów jednostek od Komendy Głównej, poprzez Komendy Miejskie i Komisariaty do najmniejszych jednostek jakimi są Rewiry Dzielnicowych, dzięki temu baza umożliwia przypisanie do każdego adresu w Polsce właściwego komisariatu lub posterunku na podstawie kodu pocztowego lub miejsca zamieszkania. Baza jest dostępna w formie kompletnego pliku SQL, XLS, TXT.

Państwowa Straż Pożarna

Baza zawiera dane teleadresowe wszystkich komend i jednostek Państwowej Straży Pożarnej w Polsce. Wszystkie dane teleadresowe są ustandaryzowane, jednostki zawierają informację o właściwej podległości służbowej. Państwowa Straż Pożarna posiada hierarchiczną strukturę, w której można wyróżnić kilka głównych typów jednostek: komenda główna, komendy wojewódzkie,  komendy powiatowe i miejskie, jednostki ratowniczo-gaśnicze. Jednostki są szczegółowo opisane w dokumentacji. Do każdego rekordu w słowniku miejscowości przypisana jest właściwa jednostka powiatowa Państwowej Straży Pożarnej. Umożliwia to jednoznaczne połączenie danego adresu z właściwą jednostką PSP. Baza jest dostępna w formie kompletnego pliku SQL, XLS,TXT.

Urzędy Pracy

Baza zawiera dane teleadresowe wszystkich Urzędów Pracy w Polsce. Wszystkie dane teleadresowe są ustandaryzowane. Słowik zawiera dane dotyczące jednostek:

 • Wojewódzkich Urzędów Pracy,
 • filii i oddziałów Wojewódzkich Urzędów Pracy,
 • Powiatowych i Miejskich Urzędy Pracy,
 • filii Powiatowych Urzędów Pracy.

Baza jest dostępna w formie kompletnego pliku SQL, XLS, TXT.