Przejdź do głównej części

Bazy Instytucji

Dostępne instytucje

Oferujemy zestaw kompletnych informacji o wybranych instytucjach Rzeczypospolitej Polskiej, m.in:

 • Urzędy Administracyjne (Urzędy Miast, Urzędy Gmin, Starostwa Powiatowe);
 • Urzędy Skarbowe;
 • Urzędy Celne;
 • Sądy apelacyjne, okręgowe, rejonowe oraz wydziały sądów: cywilne, gospodarcze, prowadzące księgi wieczyste, egzekucyjne, karne, rodzinne;
 • Prokuratury;
 • Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
 • Urzędy Stanu Cywilnego;
 • Zakłady Ubezpieczeń Społecznych;
 • Kancelarie Komorników Sądowych;
 • Policja;
 • Ośrodki Pomocy Społecznej;
 • Domy Pomocy Społecznej;
 • Inspektoraty Ochrony Środowiska;
 • Inspektoraty Transportu Drogowego;
 • Państwowa Straż Pożarna;
 • Straż Graniczna;
 • Straż Miejska;
 • Straż Gminna;
 • Służba Więzienna;
 • Urzędy Centralne;
 • Inspektoraty Sanitarne;
 • Urzędy Pracy;
 • Izby Administracji Skarbowej.

Bazy zawierają dane teleadresowe wszystkich wymienionych instytucji. Wszystkie dane teleadresowe są ustandaryzowane. Dla danych dotyczących Straży Granicznej, Urzędów Celnych oraz Inspektoratów Ochrony Środowiska zostały przypisane właściwości terytorialne w bazie miejscowości, co umożliwia jednoznaczne połączenie danego adresu z właściwą jednostką.

Udostępnianie bazy

Bazy udostępniamy w formacie plików tekstowych, z tabulacjami jako rozdzielnikiem kolumn i nagłówkami kolumn. Dołączamy również dokumentację zawierającą informacje o zawartości kolumn, ich długością i formatem. Na życzenie udostępniamy bazę w innym formacie, z użyciem innego kodowania lub odpowiednim formatowaniem.

Urzędy Skarbowe

Baza Urzędów Skarbowych zawiera przypisane do każdego Urzędu Skarbowego następujące informacje: miasto; kod pocztowy; ulica; telefon; fax; województwo; konta bankowe. Baza umożliwia m.in.: znalezienie US dla dowolnego adresu w Polsce, wyszukiwanie urzędu po kodach pocztowych, wyszukiwanie urzędu po nazwach miejscowości lub ulic. Dostęp do bazy jest możliwy jako:

 • kompletny plik SQL, XLS, TXT (postać bazy danych),
 • dostęp do wyszukiwarki online urzędów (w tym Urzędów Skarbowych),
 • program Publiczek, który automatycznie uzupełni Państwa adresy w Excelu o dane urzędów;
 • dostęp poprzez WebAPIumożliwia umieszczenie informacji o Urzędach Skarbowych z Państwa systemami informatycznymi.

Sądy powszechne

Baza zawiera informacje o sądach oraz ich wydziałach oraz  informacje dotyczące: adresów, numerów telefonów i właściwości terytorialnych. Poza danymi teleadresowymi wszystkie sądy rejonowe posiadają przypisaną informację o numerach kont do opłaty skarbowej.

Baza tworzona jest na podstawie informacji udostępnianych przez właściwe sądy oraz na podstawie Rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości. Dane teleadresowe są aktualizowane raz na kwartał. Baza sądów umożliwia przypisanie do każdego adresu w Polsce właściwego sądu i wydziału po kodzie pocztowym lub miejscu zamieszkania petenta.

Baza jest dostępna w formie:

 • kompletny plik SQL, XLS, TXT (postać bazy danych),
 • dostęp do wyszukiwarki online,
 • dostęp poprzez WebAPI (umożliwia bezpośrednie połączenie naszych słowników z Państwa systemami informatycznymi);

Prokuratura

Baza zawiera dane teleadresowe :

 • prokuratur regionalnych,
 • prokuratur okręgowych,
 • prokuratur rejonowych.

Baza umożliwia przypisanie do każdego adresu w Polsce właściwej prokuratury po kodzie pocztowym lub miejscu zamieszkania. Słownik uwzględnia podział na właściwości terytorialne we wszystkich miastach, w których działa więcej niż jedna prokuratura. W takich przypadkach prokuratury przypisane są do ulic lub zakresów numeracji budynków na danej ulicy.

Baza tworzona jest na podstawie informacji udostępnianych przez prokuratury oraz na podstawie Rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości o utworzeniu prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustaleniu ich siedzib i obszarów właściwości. Słownik może być wykorzystany m.in. do automatycznej korespondencji po kodzie pocztowym petenta.

Baza jest dostępna w formie:

 • kompletny plik SQL, XLS, TXT (postać bazy danych),
 • dostęp do wyszukiwarki online,
 • dostęp poprzez WebAPI (umożliwia bezpośrednie połączenie naszych słowników z Państwa systemami informatycznymi).

KRUS

Baza zawiera dane teleadresowe Kas Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w szczególności ich oddziałów regionalnych oraz placówek terenowych. Umożliwia przypisanie do każdego adresu w Polsce właściwego KRUSu na podstawie kodu pocztowego, bądź miejsca zamieszkania. Tworzona jest na podstawie informacji udostępnianych przez centralę KRUS. Baza może być wykorzystana m.in. do automatycznej korespondencji po kodzie pocztowym petenta. Dostęp do bazy możliwy jest także poprzez płatną wersję naszej wyszukiwarki miejscowości, więcej informacji znajdziesz tutaj. Baza jest dostępna w formie kompletnego pliku SQL, XLS, TXT.

ZUS

Baza Zakładów Ubezpieczenia Społecznego zawiera: adresy, numery telefonów oraz właściwości terytorialne wszystkich Zakładów Ubezpieczeń Społecznych, łącznie z inspektoratami oraz biurami terenowymi. Słownik umożliwia m.in.: znalezienie ZUSu dla dowolnego adresu w Polsce, wyszukiwanie ZUSów po kodach pocztowych, wyszukiwanie ZUSów po nazwach miejscowości lub ulic. Baza Zakładów Ubezpieczeń Społecznych jest tworzona na podstawie informacji udostępnianych przez ZUS oraz na podstawie ustaw regulujących ich pracę. Umożliwia przypisanie do dowolnego adresu w Polsce wszystkich instytucji ZUS.

Baza jest dostępna w formie:

 • kompletny plik SQL, XL, TXT (postać bazy danych),
 • dostęp do wyszukiwarki online,
 • dostęp poprzez WebAPI (umożliwia bezpośrednie połączenie naszych słowników z Państwa systemami informatycznymi).

Komornicy

Baza komorników zawiera dane teleadresowe wszystkich kancelarii komorniczych działających w Polsce, wraz z przypisaniem kancelarii do właściwego sądu rejonowego, przy którym kancelaria jest prowadzona. Dane pozyskiwane są bezpośrednio od kancelarii komorniczych – dzięki czemu oferujemy najbardziej aktualną bazę w Polsce. Baza umożliwia przypisanie do każdego adresu w Polsce właściwego komornika na podstawie kodu pocztowego lub miejsca zamieszkania. Przypisanie nie zawsze jest jednoznaczne, jeżeli przy danym sądzie działa kilka kancelarii. W takim przypadku dla danego adresu przypisane zostaną wszystkie kancelarie komornicze dla danego sądu. Baza jest dostępna w formie kompletnego pliku SQL, XLS, TXT.

Policja

Baza zawiera dane teleadresowe wszystkich jednostek Policji w Polsce. Łączniezawiera ponad 1400 ustandaryzowanych adresów, wszystkie jednostki zawierają informację o właściwej podległości służbowej. W bazie wyróżniliśmy 21 różnych rodzajów jednostek od Komendy Głównej, poprzez Komendy Miejskie i Komisariaty do najmniejszych jednostek jakimi są Rewiry Dzielnicowych, dzięki temu baza umożliwia przypisanie do każdego adresu w Polsce właściwego komisariatu lub posterunku na podstawie kodu pocztowego lub miejsca zamieszkania. Dane są aktualizowane raz w roku. Baza jest dostępna w formie kompletnego pliku SQL, XLS, TXT.

Ośrodki Pomocy Społecznej i Domy Pomocy Społecznej

Baza Ośrodków Pomocy Społecznej i Domów Pomocy Społecznej zawiera dane teleadresowe wszystkich ośrodków w Polsce. Słownik umożliwia przypisanie do każdego adresu w Polsce właściwej jednostki pomocy społecznej na podstawie kodu pocztowego lub miejsca zamieszkania. Dane są aktualizowane raz w roku. Baza jest dostępna w formie kompletnego pliku SQL, XLS, TXT.

 

 

Państwowa Straż Pożarna

Baza zawiera dane teleadresowe wszystkich komend i jednostek Państwowej Straży Pożarnej w Polsce. Wszystkie dane teleadresowe są ustandaryzowane, jednostki zawierają informację o właściwej podległości służbowej. Państwowa Straż Pożarna posiada hierarchiczną strukturę, w której można wyróżnić kilka głównych typów jednostek: komenda główna, komendy wojewódzkie,  komendy powiatowe i miejskie, jednostki ratowniczo-gaśnicze. Jednostki są szczegółowo opisane w dokumentacji. Do każdego rekordu w słowniku miejscowości przypisana jest właściwa jednostka powiatowa Państwowej Straży Pożarnej. Umożliwia to jednoznaczne połączenie danego adresu z właściwą jednostką PSP. Dane są aktualizowane raz w roku. Baza jest dostępna w formie kompletnego pliku SQL, XLS,TXT.

Instytucje bezpieczeństwa narodowego

Oferujemy bazy danych zawierające komplet informacji o wybranych instytucjach bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Są wśród nich:

 • Inspektoraty Transportu Drogowego,
 • Inspektoraty Służby Więziennej, Areszty Śledcze oraz Zakłady Karne,
 • Jednostki Straży Miejskiej i Gminnej,
 • Jednostki Straży Granicznej,
 • Inspektoraty Ochrony Środowiska,
 • Jednostki Izby Celnej, Urzędy Celne oraz ich oddziały.

Baza zawiera dane teleadresowe wszystkich wymienionych instytucji. Wszystkie dane teleadresowe są ustandaryzowane. Dla danych dotyczących Straży Granicznej, Urzędów Celnych oraz Inspektoratów Ochrony Środowiska zostały przypisane w bazie miejscowości właściwości terytorialne. Umożliwia to jednoznaczne połączenie danego adresu z właściwą jednostką. Dane są aktualizowane raz w roku. Baza jest dostępna w formie kompletnego pliku SQL, XLS, TXT.

Urzędy Centralne

Baza zawiera dane teleadresowe większości Centralnych Urzędów RP. Są wśród nich m.in. instytucje nadzorowane przez:

 • Ministerstwo Gospodarki,
 • Ministerstwo Infrastruktury,
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 • Ministerstwo Obrony Narodowej,
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki,
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • Ministerstwo Sprawiedliwości,
 • Ministerstwo Środowiska,
 • Ministerstwo Zdrowia,
 • Prezesa Rady Ministrów.

Łącznie baza zawiera ponad 700 adresów najważniejszych instytucji w RP. Wszystkie dane teleadresowe są ustandaryzowane. Dane są aktualizowane raz w roku. Baza jest dostępna w formie kompletnego pliku SQL, XLS,TXT.

Urzędy Pracy

Baza zawiera dane teleadresowe wszystkich Urzędów Pracy w Polsce. Wszystkie dane teleadresowe są ustandaryzowane. Słowik zawiera dane dotyczące jednostek:

 • Wojewódzkich Urzędów Pracy,
 • filii i oddziałów Wojewódzkich Urzędów Pracy,
 • Powiatowych i Miejskich Urzędy Pracy,
 • filii Powiatowych Urzędów Pracy.

Łącznie baza zawiera ponad 500 adresów.  Dane są aktualizowane raz w roku. Baza jest dostępna w formie kompletnego pliku SQL, XLS, TXT.