Baza kodów pocztowych WASKO S.A.
Zaloguj się do baz wiedzy
 
 
Licencja na korzystanie z bazy danych

Słowniki baz danych sprzedajemy na zasadzie licencji, definiuje ona zakres wykorzystania danych ustalony wspólnie z klientem. Poniżej przedstawiamy przykładową treść licencji jaką otrzymacie Państwo po zakupieniu naszych danych.


WARUNKI LICENCJI NA KORZYSTANIE Z BAZY DANYCH


Licencjodawca:WASKO S.A. z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Berbeckiego 6, wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026949, NIP: 954-23-11-706, REGON: 276703584, o kapitale zakładowym w wysokości 91.187.500 złotych wpłaconym w całości.
Licencjobiorca:_____________________________ z siedzibą w _________ (__-___) przy ul. ______________, NIP: _____________.
I. PRZEDMIOT LICENCJI

Przedmiotem niniejszej Licencji (zwana dalej "Licencją") jest Baza danych miejscowości, składająca się następujących danych:
 1. nazewnictwo miejscowości + województwa + powiaty + gminy,
 2. kody pocztowe,
 3. ulice - nazewnictwo ogólne (nazwa długa + nazwa krótka).
(zwana dalej "Bazą").

II. TYTUŁ PRAWNY
 1. Licencjodawca oświadcza, iż jest producentem Bazy w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.).
 2. Niniejsza Licencja nie przenosi na Licencjobiorcę autorskich praw majątkowych do Bazy.

III. ZAKRES LICENCJI
 1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy Licencji na korzystanie z Bazy na następujących polach eksploatacji:
  1. przechowywanie, ładowanie, przeglądanie, wyświetlanie w ramach stosowania Bazy na własny użytek,
  2. tworzenie baz (opracowań) będących pochodną Bazy i stosowania pochodnej Bazy na własny użytek,
  3. wprowadzenie Bazy i pochodnych Bazy do pamięci jednego (1) komputera, a także do pamięci komputerów zapasowych w przypadku konfiguracji klastrowej lub w przypadku awarii komputera podstawowego,
  4. prawo do udostępniania Bazy osobie trzeciej świadczącej usługę wsparcia technicznego na rzecz Licencjobiorcy dla budowanego przez Licencjobiorcę systemu informatycznego i to wyłącznie w zakresie związanym ze wsparciem technicznym świadczonym na rzecz Licencjobiorcy.
 2. Licencja nie upoważnia Licencjobiorcy w szczególności do:
  1. odsprzedawania, odstępowania, rozpowszechniania całości lub części Bazy lub opracowań Bazy udzielania dalszej licencji (sublicencji), dzierżawy, użyczenia lub najmu, w tym do zbywania Bazy,
  2. tworzenia (opracowań) Baz będących pochodną Bazy dla celów komercyjnych,
  3. powielania Bazy lub opracowań Bazy w jakikolwiek sposób przy wykorzystaniu jakiejkolwiek techniki, z wyjątkiem sporządzania kopii bezpieczeństwa i przechowywania tych kopii na komputerach zapasowych i nośnikach magnetycznych, cyfrowych lub innych.
 3. Niniejsza Licencja:
  1. jest udzielana na czas nieokreślony,
  2. jest nieograniczona co do terytorium,
  3. ma charakter niewyłączny,
  4. ma charakter odpłatny,
  5. nie uprawnia do udzielania sublicencji,
  6. ma charakter nieprzenaszalny.

IV. SPORZĄDZANIE KOPII

Kopiowanie Bazy jest dozwolone w zakresie wskazanym w Licencji.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ LICENCJODAWCY

Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane w jakikolwiek sposób z korzystaniem z Bazy, jego awariami, błędami, w tym również za ewentualną utratę informacji, danych lub szkodę, stanowiące następstwo używania lub braku możliwości używania Bazy.

VI. COFNIĘCIE LICENCJI I NARUSZENIE WARUNKÓW LICENCYJNYCH
 1. W wypadku naruszenia przez Licencjobiorcę warunków zawartych w niniejszej Licencji, Licencjodawcy przysługuje prawo do cofnięcia Licencji ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim jednokrotnym i bezskutecznym wezwaniu Licencjobiorcy do zaniechania naruszeń.
 2. W wypadku cofnięcia Licencji, Licencjobiorca jest zobowiązany do zaprzestania korzystania z Bazy oraz niezwłocznego zniszczenia wszystkich jej kopii.
 3. Wszelkie prawa przekraczające zakres udzielonej Licencjobiorcy Licencji są chronione. Naruszenie warunków Licencji upoważnia Licencjodawcę do dochodzenia swych praw zgodnie z prawem autorskim, cywilnym lub karnym.

VII. DOSTAWA LICENCJI
 1. Strony zgodnie postanawiają, że nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni - od dnia otrzymania od Licencjobiorcy potwierdzenia dokonania przelewu lub po zaksięgowaniu środków pieniężnych na rachunku bankowym Licencjodawcy, - Licencjodawca wyda Licencjobiorcy Bazę w jednym (1) egzemplarzu, w wersji elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w zamówieniu adres skrzynki e-mailowej.
 2. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Bazy w przypadku zmiany przez Licencjobiorcę adresu poczty elektronicznej i nie otrzymania przez Licencjodawcę powiadomienia o tym fakcie z co najmniej trzydniowym (3) wyprzedzeniem lub działania siły wyższej.

VIII. AKTUALIZACJA BAZY
 1. Licencjobiorcy przysługuje prawo do nabywania aktualizacji Bazy w okresie trzech (3) lat od dnia udzielenia Licencjobiorcy niniejszej Licencji. Aktualizacja następować będzie na następujących warunkach:
  1. jeżeli Licencjobiorca dokona zakupu co najmniej jednej (1) aktualizacji w każdym kolejnym roku korzystania z Bazy, liczonym jako dwanaście (12) miesięcy od dnia udzielenia Licencjobiorcy niniejszej Licencji, Licencjobiorca zachowa prawo do nabycia aktualizacji Bazy w cenie promocyjnej podanej w szczegółowej ofercie przedstawionej przez Licencjodawcę.
  2. Jeżeli okres pomiędzy kolejnymi zakupami aktualizacji przez Licencjobiorcę jest dłuższy niż dwanaście (12) miesięcy od dnia udzielenia Licencjobiorcy niniejszej Licencji, cena nabycia pierwszej aktualizacji po w/w okresie równa będzie wartości całej Bazy.
 2. Licencjodawca zobowiązuje się do przedstawienia Licencjobiorcy szczegółowej oferty cenowej na nabycie aktualizacji Bazy w terminie czternastu (14) dni od dnia doręczenia Licencjodawcy zapytania ofertowego Licencjobiorcy.
 3. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie aktualizacji Bazy w przypadku zmiany przez Licencjobiorcę adresu poczty elektronicznej i nie otrzymaniu przez Licencjodawcę powiadomienia o tym fakcie z co najmniej trzydniowym (3) wyprzedzeniem lub działania siły wyższej.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W przypadku wątpliwości, co do zasad użytkowania Bazy, Licencjobiorca powinien zgłosić się do Licencjodawcy w celu uzyskania wyjaśnień.
 2. Poza wyraźnie określonymi w niniejszej Licencji prawami Licencjodawca nie przyznaje Licencjobiorcy jakichkolwiek innych praw ani w sposób wyraźny, ani jakiekolwiek inny.
 3. Licencja wchodzi w życie z dniem opłacenia przez Licencjobiorcę całości ceny zakupu Bazy określonej na fakturze VAT i jest ważna z oryginałem faktury VAT.
 4. Wszelkie ewentualne spory wynikające z treści i wykonywania niniejszej Umowy lub z nią związane, Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, działając w dobrej wierze i w poszanowaniu słusznego interesu drugiej Strony. Jeżeli wypracowanie rozwiązania polubownego w terminie siedmiu (7) dni od poinformowania o zaistnieniu sporu nie będzie możliwe, Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo i rzeczowo dla siedziby Licencjodawcy.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Licencję zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie baz danych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 6. Licencję dla Licencjobiorcy sporządzono w jednym (1) egzemplarzu, podpisanym przez Licencjodawcę.

Gliwice, dnia ______________ 2010 r.

Za WASKO Spółka Akcyjna

___________________
 

DoświadczenieOd ponad 15 lat prowadzimy dla was Bazy Wiedzy


ProfesjonalizmNajbardziej kompleksowa, rozbudowana i aktualna baza miejscowości i instytucji w Polsce

ZaufanieNaszymi klientami jest już ponad 1000 największych firm i instytucji, takie zaufanie zobowiązuje
 
Wszelkie prawa zastrzeżone - WASKO S.A. 1988-2017

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia