Przejdź do głównej części

Poznaj naszą politykę prywatności

Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności

WASKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Berbeckiego 6, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026949, posiadającą NIP: 954-23-11-706 oraz REGON: 276703584, (dalej „WASKO” lub „Administrator”), jako administrator wszystkich witryn internetowych WASKO w domenie bazy.hoga.pl, przywiązując szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających nasze witryny, wdraża niniejszą Politykę Prywatności (dalej „Polityka”). 

1. Cel Polityki Polityka obowiązuje w stosunku do wszystkich witryn internetowych WASKO w domenie bazy.hoga.pl (dalej „witryny WASKO”). WASKO deklaruje funkcjonowanie witryn WASKO zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz zasadami profesjonalizmu zawodowego, jak również zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności tymi, które chronią prywatność użytkowników witryn internetowych, tj.:

  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. nr 119/1);
  • ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000);
  • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).

 2. Gromadzenie danych
Mając na uwadze poszanowanie prywatności użytkowników odwiedzających witryny WASKO informujemy, że gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów sprawnego i poprawnego administrowania witrynami WASKO. Oznacza to, że nie zabiegamy o identyfikację użytkowników witryn WASKO, nie przekazujemy żadnych danych identyfikacyjnych do jakiejkolwiek strony trzeciej, ani nie wykorzystujemy uzyskanych danych do żadnych innych celów.
Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

  • adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszych serwisów;
  • czas nadejścia zapytania;
  • czas wysłania odpowiedzi;
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP/HTTPS;
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do stron WASKO S.A. nastąpiło przez odnośnik;
  • informacje o przeglądarce użytkownika;
  • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP/HTTPS.

 

 3. Wykorzystywanie danych
Gromadzone dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi witryny WASKO. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane oraz czy struktura witryn WASKO nie zawiera błędów.
Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania witrynami WASKO. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania witrynami WASKO. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające witryny WASKO.

 4. Uprawnienia użytkownika
Niezależnie od sposobu wykorzystania danych, o którym mowa w pkt 3 Polityki, mogą zaistnieć okoliczności, w których to inne, niż określone w pkt 2 Polityki, informacje dotyczące użytkownika witryn WASKO, w tym dane osobowe, będą niezbędne do zrealizowania żądanej usługi lub procesu. W takich przypadkach użytkownik witryn WASKO zostanie poinformowany o konieczności udostępnienia określonych informacji, w tym danych osobowych oraz o celu ich wykorzystania.
Użytkownik witryn WASKO ma możliwość podjęcia dobrowolnej decyzji, co do udostępnienia lub odmowy udostępnienia swoich danych. Nie mniej jednak udostępnienie danych osobowych może być wymagane w sytuacji, w której użytkownik zainteresowany będzie otrzymaniem informacji dotyczących realizacji usługi, zdarzenia określonych w ramach witryn WASKO (np. otrzymanie informacji na temat oferowanego produktu, oferty, uruchomienia programu stażowego, procesu rekrutacji, itp.).
Tym samym użytkownik witryn WASKO może zostać poproszony o wypełnienie i przesłanie formularza/ankiety, w których zostanie mu wyraźnie wskazane, jakiego rodzaju dane osobowe i w jakim celu będą gromadzone.
Udostępnione dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do zrealizowania celu udostepnienia, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. W sytuacji, w której użytkownik witryn WASKO ujawni w formularzu/ankiecie dane osobowe osoby trzeciej, przyjmuje się, że użytkownik ten dysponuje stosownym zezwoleniem tej osoby, której dane ujawnił. Użytkownikowi witryn WASKO przysługuje prawo:

  1. do sprostowania danych – jeśli podczas zbierania danych wkradł się do nich błąd albo jeśli dane się zmienią, użytkownik ma prawo podać poprawne i aktualne dane, a Administrator poprawi je lub zaktualizuje;
  2. dostępu do danych – użytkownik może skorzystać z tego prawa, jeśli chce się dowiedzieć, jakie dane przetwarzamy;
  3. do usunięcia danych, zwane też „prawem do bycia zapomnianym” – jeśli użytkownik uzna, że dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, ma prawo zwrócić się do Administratora z żądaniem ich usunięcia;
  4. do ograniczenia przetwarzania danych – jeśli użytkownik ma wątpliwości, czy Administrator przetwarza dane prawidłowo, ma prawo do złożenia wniosku o ograniczenie przetwarzania;
  5. do przenoszenia danych – użytkownik może otrzymać i przenieść od Administratora do innego podmiotu dane, które dostarczył Administratorowi;
  6. do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub podmiotu trzeciego, w tym profilowania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego;
  7. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – użytkownik ma prawo do wycofania udzielonej zgody dotyczącej przetwarzania danych w każdym momencie i bez podania przyczyny; wycofanie zgody nie ma mocy wstecznej, tzn. przetwarzanie, które odbywało się do momentu wycofania zgody, pozostaje w pełni ważne i legalne.
  8. dane osobowe będą przechowywane przez czas jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których zostały zebrane lub do czasu odwołania zgody a po jej odwołaniu mogą być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa, lub jest to konieczne dla obrony lub dochodzenia przez WASKO S.A. roszczeń.
  9. przetwarzanie danych osobowych nie obejmuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji wobec osób, w tym profilowania

 

 Udostępnienie danych:

  1. WASKO z zasady nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, w których WASKO posiada ku temu podstawę prawną, a także na żądanie podmiotów uprawnionych. Dane mogą zostać udostępnione na żądanie organów publicznych lub innych podmiotów uprawnionych do takiego dostępu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto dostęp do danych mogą uzyskać podmioty, z których usług korzysta WASKO w celu świadczenia usług  W takich przypadkach WASKO zawarła z tymi podmiotami stosowne umowy, których przedmiotem jest zabezpieczenie danych osobowych przed dostępem osób  nieuprawnionych.
  2. Przetwarzane  dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani dla organizacji międzynarodowych.

 5. Pliki cookie w witrynach WASKO
Witryny WASKO korzystają z tzw. cookies („ciasteczek”), czy też innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies, czyli informacji przechowywanych na urządzeniu końcowym użytkowników odwiedzających witryny WASKO. Cookies są automatycznie pobierane i wykorzystywane przez witryny WASKO, przy każdorazowym połączeniu się z urządzeniem końcowego użytkownika witryn WASKO.
Pliki cookie nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach witryn WASKO ani śledzenia ich nawigacji. Pliki cookie stosowane w witrynach WASKO nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników witryn WASKO. Witryny WASKO wykorzystują:

1.  sesyjne pliki cookie, które tworzone są i istnieją tylko w czasie trwania sesji przeglądarki. Są one niezbędne dla prawidłowego działania poszczególnych elementów witryn WASKO;

2. trwałe pliki cookie, które pozostają na urządzeniu użytkownika witryn WASKO przez czas określony w tych plikach cookie. Są one aktywowane za każdym razem, kiedy użytkownik odwiedzi stronę internetową, która stworzyła ten konkretny plik cookie.

Witryny WASKO stosują cookies, w celu:
1. świadczenia usług;

2. dostosowania zawartości witryn WASKO do urządzenia końcowego użytkownika, zapamiętywania indywidualnych ustawień użytkownika i optymalizacji korzystania z witryn WASKO;
3.  poprawy bezpieczeństwa, poprzez kontrolę nadużyć w procesie korzystania z witryn WASKO;
4. uzyskiwania zbiorczych, anonimowych danych statystycznych, aby ulepszać funkcjonalność witryn WASKO;
5. utrzymania sesji użytkownika (dotyczy witryn WASKO z opcją logowania się użytkowników), aby użytkownik nie musiał, na każdej stronie witryny WASKO ponownie wpisywać loginu i hasła;
6. umożliwienia korzystania z podstawowych funkcjonalności witryn WASKO (np. zapamiętywanie kolejno odwiedzanych stron w celu ich przywrócenia na “żądanie” Użytkownika).

Pliki cookie w żaden sposób nie umożliwiają identyfikacji tożsamości użytkownika witryn WASKO, nie przetwarzają danych osobowych oraz nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu. Ustawienia dotyczące plików cookie są indywidualne dla każdej przeglądarki internetowej. Należy mieć na uwadze, że opcją domyślną jest umożliwienie przyjmowania ciasteczek. Użytkownik w każdym momencie może całkowicie wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę przyjmowania plików cookies.

Informujemy, że może to wpłynąć na wygodę korzystania z witryn WASKO, a także spowodować brak lub niewłaściwe wyświetlanie większości stron internetowych.
W niektórych przypadkach możliwe jest ustawienie przeglądarki, w taki sposób, by w każdym przypadku wyświetlane było pytanie o zgodę użytkownika na pliki cookie. Daje to użytkownikowi możliwość kontroli nad plikami cookie, ale może spowolnić działanie przeglądarki. Brak zmiany ustawień domyślnych w zakresie plików cookie oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym WASKO będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać do nich dostęp.

Brak dokonania zmian w ustawieniach przeglądarki skutkujących wyłączeniem przyjmowania plików cookies i korzystanie z witryn WASKO oznacza zgodę Użytkownika na wykorzystanie plików cookies na zasadach opisanych w niniejszej Polityce.

6. Odnośniki do innych stron
Witryny WASKO zawierają odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Sugerujemy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy tylko witryn WASKO.

7. Rekrutacja
Poprzez witryny WASKO może być prowadzony nabór nowych pracowników, stażystów, praktykantów dla WASKO. Pozyskane w ten sposób dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby rekrutacji w ramach obecnie prowadzonych jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych. Wypełniając formularz rekrutacyjny, użytkownik wyraża oddzielne zgody na uczestniczenie w obecnym, jak i w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez WASKO. Zgody dotyczą wszystkich dokumentów składanych w ramach procesów rekrutacyjnych.

8. Przetwarzanie danych dzieci
Produkty i usługi oferowane w ramach witryn WASKO skierowane są do osób, które ukończyły 18 lat. W związku z tym WASKO nie przetwarza świadomie danych osobowych dzieci.

9. Wykorzystanie Google Analytics
Informujemy, że dodatkowo witryny w domenie wasko.pl wykorzystują usługę analizy ruchu w sieci Google Analytics, świadczoną przez firmę Google Inc., szczegółowo opisaną pod adresem https://www.google.com/intl/pl/analytics.

10. Dane kontaktowe
Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję w sprawach dotyczących ochrony prywatności lub ochrony danych osobowych należy kierować do Inspektora Ochrony Danych:

  • mailowo na adres: iod@wasko.pl,
  • telefonicznie pod numer: 32 33 28 321,
  • pisemnie na adres: WASKO S.A., ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice (z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”).

 

11. Zmiana Polityki
Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. W przypadku zmiany obowiązującej Polityki, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.